top of page

  • От 2017 до Март 2020 г. доброволец към Проект “Бежанци”, (The Refugee Project by CVS and Caritas) - занимания по български език и гражданско образование за хора, търсещи закрила;

  • Април 2018 г. - участие в Service Learning Accelerator of The VMware Foundation - подготовка на учебни материали за работа с Micro:Bit в Coder Dojo работилници;

  • От септември 2020 г. до сега - доброволец консултант на гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация “Асоциация Анимус”

Професионално боравене с Google Docs, Office 356, OneDrive, MS Teams, добри умения за работа с “Canva”, “Wix”, Facebook, използване на платформи за провеждане на срещи и уебинари в дигитална среда: “Zoom”, “Hopin” и за фасилитиране на колаборация: “Miro”. Една от най-силните ми страни е създаване на съдържание и комуникиране на чувствителни и непопулярни теми - права на бежанци, LGBTQ+ хора, насилие над жени, трафик на хора, работа с малцинствени групи.


Професионалният ми интерес е насочен към работа с хора, потърсили закрила в България, работа за равни права на хората от LGBTQ+ общността, дейности, свързани с осигуряване на разнообразие, равнопоставеност и включване на по-слабо представени демографски групи в икономическия, социалния и политическия живот на страната, борба срещу езика на омразата, и престъпленията, движени от омраза, повишаване на качеството на образованието и на възможностите за по-качествено образование и здравеопазване на хора, застрашени от социално изключване.

Отворена съм за работа в цялата страна, владея много добре английски, полски и руски език и ползвам независимо сръбски език, имам познания по испански и арабски език.